Naše informačno-poradenské centrum, predstavuje podporný orgánom pre národnú sieť informačno-poradenských centier operujúcu pod vedením Centrálneho koordinačného orgánu, v prípadoch poradenstva v rámci realizácie výskumu a tvorby inovácií v predmetnej oblasti železničného priemyslu, s cieľom podpory transferu znalostí a technológií a zvýšenia komerčného potenciálu výsledkov VaV, pričom medzi jeho hlavné činnosti patria nasledovné aktivity:Informačné aktivity prezentujúceoblasti železničného priemyslu, ktoré majú významný rozvojový potenciál, s cieľom podporiť tvorbu potrebných inovatívnych produktov a služieb v rámci SRšpecifické možnosti podpory, poskytované v rámci EŠIF a iných podporných nástrojov poskytovaných v rámci národnej aj nadnárodnej úrovneCielené konzultačné služby napomáhajúce záujemcom o financovanie výskumu a inovácií zo zdrojov EŠIFidentifikovať vhodné podporné nástroje pre konkrétny projektový zámerovvypracovať úspešný projektový zámer, z hľadiska návrhu jeho obsahu v súlade s metodikou tvorby inovácií a uplatňujúc moderné prvky inovačného procesu

IMG_1128