Kliknite sem a upravte tento text...

Medzinárodné študijné pobyty

Od začiatku implementačného obdobia projektu, absolvovali v rámci svojho zapojenia, ako aktívni členovia tímov implementujúci daný projekt v jednotlivých krajinách, tak aj prizvaní hostia z radov expertov MSP, štyri študijné pobyty vo vybraných Európskych krajinách, a to konkrétne v Španielsku, Taliansku, Fínsku a napokon aj na Slovensku.  

Počas týchto jednotlivých návštev vybraných regiónov, mali členovia delegácií možnosť detailne sa oboznámiť s podporou tvorby inovácií v rámci železničného priemyslu v danej krajine, z pohľadu jednotlivých podporných nástrojov, implementovaných či už na národnej alebo regionálnej úrovni. Prínosnými boli aj následné otvorené diskusie, v rámci ktorých dochádzalo k spontánnemu zamýšľaniu sa účastníkov vedúcemu k identifikácií jednotlivých detailov v rámci procesov, čím boli identifikované ako pozitívne príklady pomoci MSP a iným orgánom VaV, tak aj problematické aspekty, s možnosťou spoločnej identifikácie potenciálnych riešení na základe skúseností a znalostí prítomných expertov, či už z vlastných skúseností domovskej krajiny alebo na základe iných, dosiaľ známych poznatkov.

Zaragoza (Španielsko)

Partneri projektu RECORD a viacero externých spolupracujúcich partnerov sa po prvýkrát stretlo v rámci študijných pobytov v španielskom meste Zaragoza 26.-27. novembra 2019.

Partnerov v Zaragoze privítali a hostili zástupcova malých a stredných podnikov pôsobiacich primárne ako dodávatelia riešení pre železničných prepravcov pôsobiacich v danom regióne, ako aj experti v oblasti dopravy a logistiky pôsobiaci v rámci akademickej sféry.  

20181126_181736
20181127_115347
1280px-Flag_of_Spain.svg
20181127_121627

Účastníci mali možnosť spoznať podporné nástroje na regionálnej aj národnej úrovni, ktoré využívajú miestne subjekty pri tvorbe inováciípre železničný priemysel a ktoré im tak pomáhajú obstáť v neľahkej konkurencii.

Účastníci mohli okrem infraštruktúry určenej priamo pre výskum a vývoj železničnej dopravy, vidieť aj iné súčasti v rámci podporného subjektu ITAINNOVA, a to napríklad dve nedávno otvorené laboratóriá pre technológie ioT & Blockchain a technológie veľkých dát a umelej inteligencie, ako aj ďalšie zariadenia, ktoré sa miestny výskumníci snažia využiť taktiež aplikáciou pri tvorbe inovatívnych riešení pre sektor dopravy. 

Pistoia (Taliansko)

3. študijná návšteva projektu RECORD sa uskutočnila v dňoch 17. - 19. júna. Cieľom stretnutia v Pistoii bolo stimulovať interakciu a spoluprácu medzi účastníkmi - zástupcami malých a stredných podnikov, ako aj výskumno-vývojových organiácií. Cenné znalosti priniesla diskusia vo forme "world cafe", na ktorej sa zúčastnili zástupcovia 24 spoločností z 3 krajín a spoločne diskutovali o motivácií inovovať a potenciálnych prekážkach v tomto procese.

20190618_111940
20190617_185519
1280px-Flag_of_Italy.svg
20190617_182631
20190617_185752
20190618_110728
20190618_110745
20190618_122309 (1)
20190617_161045

Košice (Slovensko)

V dňoch 28.-29.januára 2020 sa v rámci medzinárodného projektu RECORD, Interreg Europe konala exkurzia zahraničných hostí (angl. Study visit) s cieľom zoznámenia sa s lokálnym inovačným ekosystémom a výmenou znalostí v oblasti podpory inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

Prvý deň sa konal v priestoroch UVP TECHNICOM v Košiciach. Na úvod Ing. Prídavok privítal prítomných hostí a formou krátkej prezentácie predstavil mesto Košice nielen z pohľadu ekonomicko-hospodárskeho ale aj jeho historickú a kultúrnu stránku. Tematický blok začal prezentáciou JUDr. Čižmár, ktorý predstavil univerzitný vedecký park TECHNICOM jeho pomerne krátku minulosť, misiu či služby, ktoré poskytuje. V ďalšej časti vystúpili zástupcovia dvoch vybraných startup-ov umiestnených v inkubátore UVP TECHNICOM: CEELABS (https://merito.tech/) a Smart@Maintenance.

Pred obedom sa účastníci presunuli do Laboratória železničnej dopravy, ktoré sa zaoberá implementáciou RFID technológií v železničnej doprave.Poobedňajší program bol venovaný návšteve Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty TU, ktoré je budované na báze optimálneho mixu expertných znalostí, vekovej štruktúry a dôkladného poznania akademického i priemyselného prostredia, s využitím výnimočných výskumných kapacít celej univerzity.

Druhý deň bol venovaný exkurzii v TATRAVAGONKA, a.s. v Poprade, ktorá patrí medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných železničných vozňov a podvozkov v Európe.

241A3228
1280px-Flag_of_Slovakia.svg
241A3153
241A3137
241A3098
241A3177
241A3208