Interreg_Europe_logo_RGB
RECORD_logo_2

Železničná sieť v Európe bola vždy o krok vpred z pohľadu rozvoja a trvalo udržateľného spôsobu dopravy, v porovnaní so zvyškom sveta a vďaka rokom úsilia venovaných do jej rozvoja, získala Európa cenné skúsenosti pri rozvoji a tvorbe inovácii v sektore železničnej dopravy. Táto forma dopravy je v rámci mnohých Európskych krajín veľmi podporovanou, vnímanou ako sektor s veľkým potenciálom pre budúci rozvoj, o čom svedčí aj obsiahnutie relevantných cieľov v rámci národných a regionálnych stratégií výskumu a inovácií.

Avšak konkurenčný boj v rámci sektora dopravy je neúprosný, vytvárajúci tlak ako na cenotvorbu, tak aj na tvorbu nových inovatívnych riešení, ktoré naplnia očakávania zákazníkov v rámci osobnej aj nákladnej dopravy.

241A3208
241A3177
241A3098
241A3137
20190618_111940
20190617_185519

V úsilí neustále zlepšovať riešenia v rámci železničnej dopravy a vytvárať inovácie, napomáha podnikom v nemalej miere okrem iných, národných iniciatív, aj Európska únia, a to ako prostredníctvom pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), tak aj prostredníctvom špecifických nástrojov vytvorených v rámci národnej, či regionálnej úrovne. Ako však ukázali skúsenosti z praxe, aj v rámci samotnej železničnej dopravy, majú jednotlivý poskytovatelia služieb a výrobcovia riešení pre tento typ dopravy, rozdielnu pozíciu a z nej vyplývajúce potreby. Malé a stredné podniky čelia špecifickým problémom z dôvodu spôsobu fungovania verejnej dopravy, dodávateľských reťazcov a štruktúry trhu, na ktorom pôsobia.

itrans_logo3
unnamed
ditecfer
vastmanladn
ita innova
TUKE3_SK_B_CMYK

Reflektujúc na túto situáciu sa projekt RECORD zameriava na pomoc určenú malým a stredným podnikom, osobitne pri vytváraní inovatívnych riešení a ich následnom umiestnení na domáci a zahraničné trhy a to za pomoci nástrojov národnej a regionálnej politiky, ktoré majú pomôcť práve pri daných aktivitách. Medzinárodné konzorcium partnerov tak vypracovalo analýzu jednotlivých regiónov z pohľadu poskytovanej podpory a identifikovalo úspešné príklady z praxe, v rámci ktorých sme získali cenné informácie o kľúčových faktoroch pre efektívnu podporu MSP. Výstupom projektu, tvoriacim vytvorenú hodnotu, tak budú návrhy na zlepšenie nástrojov na implementovanie pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré budú vychádzať z identifikovaných potrieb MSP, ako aj samotných návrhov všetkých aktérov inovačného procesu, s ktorými konzorcium počas svojich aktivít v úzkom kontakte spolupracovalo a spoločne navrhovalo potrebné pozmeňujúce návrhy.

Hlavným partnerom, koordinátorom, projektu je i-Trans Transports Terrestres Promotion a slovenským zástupcom v rámci medzinárodného konzorcia je Technická univerzita v Košiciach

Obdobie implementácie projektu: 1. jún 2018 - 31. máj 2022

Rozpočet projektu: 1 102 909 EUR

Regionálny akčný plán pre podporu inovácií v železničnej doprave

S cieľom podpory zlepšenia podmienok pre vytváranie a transfer inovácií, sme vytvorili Akčný plán pre podporu inovácií v železničnej doprave, identifikujúci návrhy opatrení s cieľom efektívnejšej implementácie a využitia potenciálu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Predkladané návrhy reflektujú aktuálny stav, požiadavky a potreby predovšetkým malých a stredných podnikov, pôsobiacich v rámci železničného a úzko pridružených odvetví, ktoré spoločne s ostatnými aktérmi inovačného prostredia, tvorili spolupracujúcich konzultantov pre autorov predkladaných návrhov, a teda tím pôsobiaci na Technickej univerzite v Košiciach, implementujúci medzinárodný projekt „Koordinácia a optimalizácia opatrení a nástrojov pre podporu inovácií a konkurencieschopnosti s cieľom zlepšenia udržateľného konceptu dopravy - prípadová štúdia MSP v sektore železničnej dopravy“, v rámci ktorého mali zástupcovia 5 Európskych krajín vďaka finančnej podpore Programu Interreg Európa, možnosť realizovať od roku 2018 aktivity výrazne prispievajúce k identifikácií nových príležitostí, transferu skúseností a znalostí, smerujúc k spoločnému cieľu – podpore tvorby inovácií pre železničný priemysel.

school (1)

Popularizácia výskumu a vývoja v rámci železničného priemyslu

Na základe prieskumu bol identifikovaný nedostatok informácií a príkladov dobrej praxe, ktoré by pôsobili ako motivujúce faktory pre posilnenie aktivít výskumu a vývoja a boli inšpiráciou, na aké domény a konkrétne inovatívne prvky riešení by sa mali podniky zamerať.

Jedným z plánovaných krokov preto bude marketingová kampaň, ktorej cieľom bude prezentácia dobrých príkladov praxe predstavujúc inovatívne produkt a služby v rámci železničného priemyslu, ktoré pomôžu motivovať MSP v rámci Slovenska, k zvýšeniu inovačnej aktivity a zároveň poskytnú identifikáciu perspektívnych možností zamerania produkcie.

Dlhodobé cielené poradenstvo formou mentoringu

Cieľom aktivity je návrh a pilotné testovanie mentoringového programu, v rámci ktorého budú vzdelávacie autority prostredníctvom expertného poradenstva, tradičnou osobnou, ale aj elektronickou formou, podporovať rozvoj existujúcich MSP s cieľom podporiť tvorbu nových technologických inovácií, v podobe produktov a služieb s vysokou pridanou hodnotou

Cieľom tohto procesu je vytvorenie adekvátnej potrebnej podpory pre inovatívne MSP pôsobiace v železničnom priemysle, vzhľadom na ich aktuálne postavenie v rastovom cykle, s dôrazom ako na rozvoj manažérskych zručností potrebných pre efektívne riadenie inovačného procesu, tak aj odborné zručnosti pre samotný proces tvorby inovácií, zo strany zamestnancov výskumu a vývoja.

mentor

Komunikačná a kooperačná platforma

team (1)

Obsahom navrhovanej aktivity je vytvorenie elektronickej platformy pre podporu spolupráce a rozvoja MSP a výskumno-vývojových inštitúcií pôsobiacich predovšetkým v železničnom a iných, úzko súvisiacich odvetviach priemyslu. 

Nová platforma umožní relevantným subjektom jednoduchú a rýchlu prezentáciu svojich znalostí, skúseností a dostupnej infraštruktúry, čo umožní riešiť aktuálny problém rýchlej a jednoduchej identifikácie potenciálnych partnerov pre vytváranie nových, ako obchodných, tak predovšetkým aj vzťahov v rámci spolupráce pri výskumno-vývojovej činnosti, vďaka zverejnenému profilu jednotlivých partnerských organizácií vhodných pre konkrétny zámer spolupráce, podporujúc vnútro- aj medzi-sektorovú spoluprácu na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Informačno-poradenské centrum pre železničný priemysel

Informačno-poradenské centrum bude podporným orgánom pre národnú sieť informačno-poradenských centier operujúcu pod vedením Centrálneho koordinačného orgánu, v prípadoch poradenstva v rámci realizácie výskumu a tvorby inovácií v predmetnej oblasti železničného priemyslu, s cieľom podpory transferu znalostí a technológií a zvýšenia komerčného potenciálu výsledkov VaV, pričom medzi jeho hlavné činnosti budú patriť nasledovné aktivity:

  • Informačné aktivity prezentujúce oblasti železničného priemyslu, ktoré majú významný rozvojový potenciál, s cieľom podporiť tvorbu potrebných inovatívnych produktov a služieb v rámci SR
  • Cielené konzultačné služby napomáhajúce záujemcom o financovanie výskumu a inovácií zo zdrojov EŠIFo
  • Aktivity podporujúce medzi-sektorovú spoluprácu a internacionalizáciu pri tvorbe inovácií pre železničný priemysel
info
1280px-Flag_of_France.svg
1280px-Flag_of_Spain.svg
1280px-Flag_of_Italy.svg
1920px-Flag_of_Sweden.svg
1280px-Flag_of_Slovakia.svg