Naši partneri

241A3228
20181127_115347
20190618_122309

i-Trans Transports Terrestres Promotion

itrans

i-Trans je klastrovou organizáciou, ktorá pomáha dopravným spoločnostiam, predovšetkým zameriavajúcim sa na železničnú dopravu, stať sa konkurencieschopnejšími vďaka spoločnej tvorbe inovácii. i-Trans pôsobí ako tvorca regionálneho železničného ekosystému s cieľom podporiť obchodnú, aj výskumno-vývojovú spoluprácu medzi súkromnými spoločnosťami so strednou kapitalizáciou a výskumno-vývojovými pracoviskami.

Viac informácií nájdete na:  www.i-trans.org 

Hauts-de-France - Regionálna rada

hauts-de-france

Odborná rada francúzskeho regiónu Hauts-de-France je zodpovedným orgánom riadiacim prípravu a implementáciu regionálnych operačných programov a RIS3 spolu s ostatnými relevantnými miestnymi aktérmi pôsobiacimi v predmetnom odvetví.

Viac informácií nájdete na: https://www.hautsdefrance.fr/

ITAINNOVA - Aragónsky technologický inštitút

ita innova

Cieľom Aragónskeho technologického inšitútu, ktorý bol založený v roku 1984 je podpora výskumu, vývoja a inovácií v podnikateľskom sektore, ktorý pôsobí ako katalyzátor produktivity a konkurencieschopnosti. Aktuálne približne 230 zamestnancov ITAINNOVA tvorí podporu pre tento logistický klaster a regionálnu logistickú platformu, vytvorenú a riadenú regionálnou vládou.

Viac informácií nájdete na: www.itainnova.es

DITECFER District for Rail Technologies, High Speed, Safety & Security S.c.ar.l.

ditecfer

DIFECTER predstavuje technologický klaster, ktorého zakladajúcim a koordinujúcim členom úrad Toskánskeho regiónu a ktorý podporuje a riadi spoluprácu medzi železničnými spoločnosťami (väčšinou MSP) a výskumnými orgánmi pôsobiacimi primárne v danom regióne. Od svojho vzniku v roku 2011 sa tento klaster vo svojej činnosti zameriava na podporu výskumu, vývoja a inovácií, predovšetkým v malých a stredných podnikoch, pričom výsledkom jeho úsilia je aktuálne členstvo temer 130 spoločností, 5 univerzít a výskumno-vývojových pracovísk a viac ako 20 laboratórií špecializovaných pre oblasť železničnej dopravy. 

Viac informácií nájdete na: www.ditecfer.eu

Region Västmanland

vastmanladn

Úrad regiónu Västmanland má v rade svojich kompetencií okrem iného aj podporu regionálneho rozvoja a verejnej dopravy, v rámci čoho realizuje tvorbu a implementáciu regionálnej inovačnej stratégie (RIS3), ktorej súčasťou je v nemalej aj podpora sektoru dopravy, zahŕňajúc železničnú prepravu tovaru a osôb. 

Viac informácií nájdete na: www.regionvastmanland.se 

Technická univerzita v Košiciach

tuke

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) sa radí medzi popredné slovenské verejné univerzity, ktorá už viac ako 60 rokov pokrýva širokú škálu vzdelávacích a výskumných potrieb nielen vo východoslovenskom regióne, ale aj v rámci celého Slovensku a stredoeurópskeho regiónu so zameraním na výskum, inovácie a vzdelávanie aj v oblastiach strojárstva, logistiky a Informačných technológií. Ako rešpektovaná vedecko-výskumná inštitúcia je váženým partnerom pri tvorbe a implementácií programov podporujúcich inovácie a rast MSP, okrem iného aj v rámci Univerzitného vedeckého parku TECHNIKOM, ktorého súčasťou je podnikateľský inkubátor, v aktuálnom čase podporujúci aj viacero spoločnosti so zameraním na sektor dopravy.

Viac informácií nájdete na: www.tuke.sk